การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน ม1. ขอบคุณ รองชนิดา คุ้มศรีไวย์ รองสุพรรษา ธรรมสโรส รองวัชระ ขันสังข์ ผู้ช่วยฉวีวรรณ พลธรรม
ผู้ช่วยทองแดง ประสาวถา ผู้ช่วยไพรินทร์ พลเยี่ยม หัวหน้ามลศรี หัวหน้าสุรีพร หัวหน้า นิตยา หัวหน้ากลุ่มสาระ คณะครูทุกท่าน คณะกรรมการสภานักเรียน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน คณะปฏิคม ฝ่ายสถานที่ ครูที่ปรึกษา ม.1 ทุกท่าน สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศ ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย