การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) ระดับตำบล (RIT) และการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ผอ.ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำมอบหมายให้ ท่านรองฯ สุพรรษา ธรรสโรช และ ท่านรองฯ วัชระ ขันธ์สังข์ นำคณะทำงานโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมร่วมกับคณะทำงานการดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุอำเภอกระนวน ต้อนรับและนำเสนอผลงานให้กับศึกษาดูงานฯ เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) ระดับตำบล (RIT) และการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น คณะศึกษาดูงานจากแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์จราจร จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา และ คณะทำงานปัองกันอุบัติเหตุทางถนน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น