กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง ปีที่ 14

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง ปีที่ 14