หน้าแรก

director-demo1

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ และข้อปฏิบัติของโรงเรียน อยู่ใน โอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ

พัชรินทร์ ไชยสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มอำนวยการ หน้าที่วางแผนนิเทศกำกับติดตามดูแลงานของกลุ่มอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่
1.ฝ่ายธุรการ
2.ฝ่ายแผนงาน
3.ฝ่ายบุคคล

กลุ่มบริหารวิชาการ หน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลติดตาม  ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ แบ่งงานเป็น 1 ฝ่ายคือ
1.ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หน้าที่วางแผนนิเทศกำกับดูแลติดตามงานบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ
1.ฝ่ายปกครอง
2.ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การเรียนเด่น

ชื่นชมนักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมาก การแข่งขันทักษะ ความรู้วิชาการ แนวความคิดสร้างสรรค์

เล่นกีฬาดี

ชื่นชมนักเรียนที่ได้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ผลงานการร่วมแข่งขันรายการกิจกรรมทางด้านกีฬา

ดนตรียอด

ชื่นชมนักเรียนที่มีทักษะ มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะการขับร้อง การฟ้อนรำ การเล่นเครื่องดนตรี ทั้งไทยและสากล

มารยาทเยี่ยม

ชื่นชมนักเรียนที่มีคุณธรรม  กริยา มารยาท ตลอดจนคุณงามความดี ความประพฤติเรียบร้อย การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

พัฒนา Application เพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big Data แบบ Smart School

เปลี่ยนผ่านคุณภาพการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล (Digital Education Transformation) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดเก็บข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการสอนไว้บนแพลตฟอร์ม Google Cloud ลิงค์ข้อมูลไว้บนมือถือโดยใช้แอปพลิเคชันที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ลดวิธีการ ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดต้นทุนในการดำเนินการ ลดภาระครู สามารถยกระดับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาอย่างบูรณาการ สร้างครูสมรรถนะสูง พลิกโฉมการเรียนการสอน พัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้นักเรียนเต็มศักยภาพ และการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ ด้วยแอปมือถือแบบ Mobile School "ย่อโรงเรียนไว้ในมือ" ทดลองใช้งานด้วยการแสกน QR-CODE หรือคลิกLinkนี้ 

ปัจจุบันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้นำแอปลิเคชั่น Dschool เข้ามาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบ DSchool (ดีสคูล) เป็นการรวมแอพ นักเรียน studentD, ผู้ปกครอง parentD, ครู teacherD,ผู้บริหาร manageD ไว้ในแอพเดียว ซึ่งใช้งานร่วมกับ digitalgate เพื่อทราบข่าวสารการมาเรียนของบุตรหลาน พัฒนาโดย จีพีเอ็ดดูเคชั่น gpeducation thaidigitalschool สามารถดูรายละเอียดการติดตั้งได้จากลิงค์

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More