ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1040051142
รหัส Smis 8 หลัก :
  40042015
รหัส Obec 6 หลัก :
  051142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีกระนวนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srikranuanwittayakom
ที่อยู่ :
  เลขที่ 406 หมู่ที่ 18 บ้านโนนราศรี
ตำบล :
  หนองโก
อำเภอ :
  กระนวน
จังหวัด :
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
  40170
โทรศัพท์ :
  043251350
โทรสาร :
  043251260
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2516
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  น้ำพอง-กระนวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพม.:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  กม.

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่ที่  406 หมู่ 18 ถนนกระนวน – ท่าคันโท ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

ประวัติโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

           โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 โดยได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1แบบสหศึกษา 2 ห้องเรียน โดยอาศัยสถานที่หอประชุมโรงเรียนกระนวน  ในปีแรกที่เปิดสอนมีนายสวาท ภูคำแสน เป็นครูใหญ่และครูอีก 3 คน นักการภารโรง 1 คน

            ต่อมาในปี 2518 ได้ย้ายมาเรียนที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันที่ดินแปลงนี้คือที่ดินแปลง ขก.1666 จำนวน 52 ไร่ 18 ตารางวา ซึ่งทางราชการได้อนุมัติงบประมาณมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ให้ 4 ห้องเรียนต่อมา มีการสร้างอาคารชั่วคราวเพิ่มเติมอีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยโรงเรียนได้ขยายแผนการเรียนเพิ่มขึ้นตลอดทั้งเพิ่มจำนวนลูกจ้างและงบประมาณการก่อสร้าง

            ปัจจุบันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
จัดเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการการศึกษา 5 ตำบล คือ ตำบลหนองโก ตำบลหนองโน ตำบลหนองกุงใหญ่ ตำบลห้วยโจด ตำบลน้ำอ้อม

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สามครั้ง  คือ ปี พ.ศ. 2544 ,ปี พ.ศ. 2548 และ ปีพ.ศ. 2552 ในห้วงเวลา 10 ปี จึงได้รับโล่ทองคำพระราชทานใน ปี พ.ศ. 2552

            ปัจจุบันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมีแผนการเปิดห้องเรียน ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ห้อง  จำนวนนักเรียน       คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 ห้อง  จำนวนนักเรียน       คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 ห้อง  จำนวนนักเรียน       คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 ห้อง  จำนวนนักเรียน       คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 ห้อง  จำนวนนักเรียน       คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 ห้อง  จำนวนนักเรียน       คน

     มีนักเรียน จำนวน 2,690 คน
          (แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1,370 คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,320 คน )
     
    รวมบุคลากรทั้งสิ้น 194  คน

  • ผู้อำนวยการ 1 คน
  • รองผู้อำนวยการ 1 คน
  • ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 167 คน
  • ลูกจ้างประจำ 3  คน
  • ลูกจ้างชั่วคราว 16 คน
  • ยาม 4 คน
                                      (* ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิุนายน 2563)