นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

นโยบายโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

 1. พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน โดยใช้ระบบคุณภาพ
 2. พัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศน่าอยู่น่าเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 3. ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
 4. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ทั้งในและนอกโรงเรียน
 8. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค์ของโรงเรียน
 9. พัฒนาการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
 10. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

วิสัยทัศน์ (Visions)

          โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  โดยประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และเครือข่ายนานาชาติ