คณะกรรมการสถานศึกษา

นางนิภาพร นิ่มสุวรรณ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายปิยะศักดิ์  สมบัติ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นายศักดิ์ชัย จิระสัญญาณสกุล
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสมคิด  โพธิ์ศรี
กรรมการผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
พระครูวิสุทธิธีรคุณ
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นางอุไรวรรณ  คำโฮง 
กรรมการผู้แทนองค์กรวัฒนธรรม
นายสุพัฒน์  สีชำนิ
กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
นายอนุรักษ์  พีรพรพิมล
กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
นายทวี  วันสืบ
กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
นายอ่อนศรี  น้อยเสนา
กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
นายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ
กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
นายสามารถ อรรคพืชผล
กรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ
นายสมัย  บัวพัฒน์
กรรมการผู้แทนครู
นายสุรเชษฐ  รูปต่ำ
กรรมการและเลขานุการ