มาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

กียรติกำจายทั่วไปในหล้า
แหล่งการศึกษาศรีกระนวนวิทยาคม
สมัครสมานพร้อมเพรียงเกลียวกลม
ทุกสังคมชมชอบสถาบันเรา

การศึกษาและกีฬาเราเยี่ยม
ไม่มีใครเทียมเรื่องงานการดนตรี
ก่อเกียรติกำจายทั่วไปในธรณี
เพื่อศักดิ์ศรีของเราศรีกระนวน

**เรามาร่วมจิต
ช่วยกันคิดสร้างสถาบันนี้
ให้ยืนยงชั่วนาตาปี
เพื่อศักดิ์ศรีสถาบันศรีกระนวน

ลูกชมพูน้ำเงินรักกันมั่น
เราผูกสัมพันธ์รักกันไม่คลาย
สมัครสมานพร้อมพลีชีวิตได้
แม้ตัวตายให้คงอยู่ชมพูน้ำเงิน (ซ้ำ) **

แม้ตัวตายให้คงอยู่ชมพูน้ำเงิน
แม้ตัวตายให้คงอยู่ชมพูน้ำเงิน

นายสมภาร  ร่มโพธิ์ทอง  /ผู้ประพันธ์
นายสุมิตร  ศิลาเกษ /เรียบเรียงเสียงประกอบ