เป้าหมาย/กลยุทธ์

เป้าประสงค์ (Goals)

  1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย สามารถปรับตัวและพึ่งพาตนเองได้
  2. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
  3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และเครือข่ายนานาชาติ

กลยุทธ์ (Strategy)

  1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างยั่งยืน  
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
  3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

         ค่านิยมองค์กร (Value) :  “ให้เกียรติผู้น้อย เคารพผู้อาวุโส”

         อัตลักษณ์ (Identity) :  “ดนตรียอด มารยาทเยี่ยม”

         เอกลักษณ์ (Uniqueness) :  “ความมีสุนทรียภาพของผู้เรียน”

        วัฒนธรรมองค์กร((Organizational culture ) :  “การทำงานเป็น TEAM”