เกี่ยวกับโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ออกแบบโดย นายอัญมัญ สุวรรณรังษี

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

1.รัศมีแฉก

หมายถึง เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. และเป็นแสงแห่งความรุ่งโรจน์ทางการศึกษา

2.คบเพลิงแตกเปลวยอด

หมายถึง เแสงสว่างแห่งความก้าวหน้า ความหวังและการพัฒนาไม่หยุดยั้ง

3.ฐานจุดคบเพลิง

หมายถึง จำนวนครูที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรก

4.รวงข้าวล้อมรอบรวงอนุกรม

หมายถึง สถานภาพและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และลักษณะการโอบอุ้มจากประชาชน

5.ฐานล่างสุดของคบเพลิงคาดรวงข้าวผูกด้วยเกลียวเชือกรอบตัวอักษร ศ.ก.ว.

หมายถึง การยึดมั่น การรวมพลัง ความสามัคคี

6.อักษร “ศ.ก.ว.” 

หมายถึง อักษรย่อของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

สีประจำโรงเรียน

ความหมาย

สีน้ำเงิน

หมายถึง องค์พระมหากษัตรย์ ที่ทุกคนจงรักภักดีเทิดทูนไว้เหนือเกล้า

สีชมพู

หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์

อักษรย่อ

ศ.ก.ว.

คำขวัญโรงเรียน

“การเรียนเด่น เล่นกีฬาดี ดนตรียอด มารยาทเยี่ยม”

ปรัชญาโรงเรียน

วิชฺชา คุณธมฺมิโก โหติ วินยาภรโณ   (“มีความรู้ คู่คุณธรรม นำวินัย”) 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

“ต้นสะเดา”

วันสถาปณาโรงเรียน

18 กุมภาพันธ์ 2516

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

“พระศิริพุทธมงคล”