งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. คำสั่งฝึกซ้อม ประกอบการเบิกเบี้ยเลี้ยงทุกท่านสามารถโหลดได้จาก Click
2. ให้คุณครูควบคุมนักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ ในเว็บไซต์  https://esan69.sillapa.net/sm-esan/ กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ การเปลี่ยนตัว เพิ่มชื่อ ให้ติดต่อรับเอกสารประกอบการแก้ไขได้ที่ห้องวิชาการ
3. ปฏิทินการแก้ไขข้อมูล ในระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562
4. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองมาฝึกซ้อม ติดต่อรับได้ที่ห้องวิชาการ