ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (นักเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2565 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตสาสตร์ และแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครผู้สมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง ประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

Featuring Due Diligence Peer to peer

Providing Due Diligence File Sharing

A data room can be described as virtual cloud space where a large number of functions in an M&A deal can shop and exchange sensitive records. It allows everyone engaged to produce key decisions faster and even more efficiently.

Typically, companies contain relied upon filing cabinets and paper with regards to managing file workflow. This kind of archaic means of organizing a data room is definitely not as productive as using modern software solutions.

The best info room solutions are user friendly, intuitive, and easy to use for everybody users. This is particularly important for folks who suffer from different computer system skills and experience.

Step 1 : Select the right option

First of all, choose many areas and users you need for the research process. This is important because providers charge for adding fresh rooms and users.

Next, choose a professional that offers a range of tools and features with respect to collaboration, including video and audio tracks communication choices. These features should be mainly because intuitive and practical https://www.shareit-download.org/using-data-room-for-consulting-industry as all of those other data room’s functionality.

A trusted data area should also offer the option to put watermarks to sensitive files to avoid copying them. These methods help to secure intellectual property or home during the homework process. In addition to that, it should deliver an opportunity to collection granular user permissions and restrict usage of certain files. This is especially useful for limiting usage of sensitive details to only picked recipients. It also helps to prevent cyber criminals from increasing access to the confidential documents.

Precisely what is the Online Info Room?

The online data room is a safeguarded, online repository of business information that facilitates document storage and collaboration. It is used by many sectors, including monetary, life scientific discipline, and technology companies to maintain sensitive documents.

Unlike physical data rooms, the online version is accessible day-to-day https://noqpaysmartmall.com/top-6-free-data-room-providers from anywhere. This will make it ideal for business-critical transactions and processes, just like mergers and acquisitions, loan supply, and private value and capital raising deals.

Protect and straightforward – Virtual data bedrooms come with all of the features you need to firmly store the files and collaborate with the group. These include multi-factor authentication, data file encryption, and access control features.

End user permissions based upon groups and individuals, gekörnt access restrictions, and announcements help to ensure that only the ones you give agreement to have gain access to are able to see the documents in your virtual info room. These granular access legal rights allow users to control that’s qualified to see the files and what type of data they can assessment or down load.

Data privateness & confidentiality ~ The security of confidential info is the most important feature for web based data areas. By allowing admins to check that has using the info room, they are able to safeguard their organization from leakages of delicate documents that could hurt popularity or damage their business.

Bulk end user invitation – You may invite large groups of people in one go through Eqvista’s volume user request feature. This helps you to save time and money about account management, and enables you to manage access and file permissions for your team members.

Selecting a Reliable Online Data Space Provider

The Internet has turned it incredibly easy to share sensitive data with the globe. However , inspite of its comfort, it also symbolizes some risks and problems for businesses. Especially when it comes to large-scale mergers and acquisitions, which regularly involve sharing highly sensitive organization documents.

An effective vdr software program provider will help you protect your data and reduce the risk of document theft. The key is to select a supplier that fulfills your specific reliability requirements.

Select a Vendor with a Wide Range of Features for Your Needs

A reliable virtual info room installer gives a variety of features to accommodate the business’s requirements. These include consumer activity checking, reporting capabilities, access control, and file syncing options.

Search for a vendor with an easy-to-use interface and support for multiple file codecs. These features allow you to collaborate on files https://www.photographybymeredithhunt.com/pic-stock within a secure environment without having to worry about your data getting lost or corrupted.

Make sure the VDR provides a fence-view feature, which prevents users from unintentionally looking at privately owned files. Dependable vendors may also offer a number of access control features, including two-factor authentication, IP restrictions, and password strength configurations.

Aside from these features, a good vdr software company will have INTERNATIONALE ORGANISATION FÜR STANDARDISIERUNG 27001 and SOC 2 certifications to be sure security. This is especially important for businesses in regulated sectors.

คำสั่งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

MBU ISC ออนทัวร์
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
Play
วงโปงลางออนซอนอีสาน
Play
กว่าจะเป็น...TO BE NUMBER ONE IDOL#8
previous arrow
next arrow
Slider

VDO แนะนำ

รวมไฟล์ VDO เกี่ยวกับกิจกรรมของนักเรียน บุคลากร  แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งผลงานของนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
All VDO Link >

ระบบชุมนุมออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน/สอน

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ หน้าที่่วางแผนนิเทศกำกับติดตามดูแลงานของกลุ่มอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่
1.ฝ่ายธุรการ
2.ฝ่ายแผนงาน
3.ฝ่ายบุคคล

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ หน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลติดตาม  ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการงาน แบ่งเป็น 1 ฝ่ายคือ
1.ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป หน้าที่วางแผนกำกับดูแล ติดตามงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย
1.ฝ่ายอาคารสถานที่
2.ฝ่ายพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน
3.ฝ่ายโรงเรียนกับชุมชน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หน้าที่วางแผนนิเทศกำกับดูแลติดตามงานบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ
1.ฝ่ายปกครอง
2.ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การเรียนเด่น

ชื่นชมนักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมาก การแข่งขันทักษะ ความรู้วิชาการ แนวความคิดสร้างสรรค์

เล่นกีฬาดี

ชื่นชมนักเรียนที่ได้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ผลงานการร่วมแข่งขันรายการกิจกรรมทางด้านกีฬา

ดนตรียอด

ชื่นชมนักเรียนที่มีทักษะ มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะการขับร้อง การฟ้อนรำ การเล่นเครื่องดนตรี ทั้งไทยและสากล

มารยาทเยี่ยม

ชื่นชมนักเรียนที่มีคุณธรรม  กริยา มารยาท ตลอดจนคุณงามความดี ความประพฤติเรียบร้อย การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

Copyright © 2016 SeedThemes.