ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (นักเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2565 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตสาสตร์ และแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครผู้สมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง ประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

Benefits of Board Sites for Checking Tasks

There are several features of board sites for keeping track of tasks. For just one, they offer a streamlined and convenient approach to manage panel meetings. Besides offering meeting short minutes, they also let users to keep track of assigned responsibilities. Some likewise allow panel members to vote about items without leaving all their seats. Some board websites even allow divisional brain to submit documents to the aboard before a gathering and validate their supply. They also permit board coordinators compile devices with plank members and manage -panel find out here now appointments from around the globe.

Another advantage of board portals for tracking tasks is they provide central access to all board users. For example , board members should be able to easily observe meeting resources and tips, see panel books, and access company plans and assignments. They can likewise access the boards’ agendas from any kind of device, so that it is easy for them to make time-sensitive decisions while on the head out. Administrators will get the best time for that board interacting with and make the aboard book within just minutes. Plank members can review and double-check assignments, as well as see the preparation operate of their many other plank members.

A further essential feature of a board webpages is a protect document middle. Board members handle a whole lot of paperwork on a daily basis, typically related to proper direction, therefore, they need to secure them right from unauthorized users. A good board portal treatment should certainly come with a protect document center that hosts board data files in one central location. In addition , it should also offer tools almost like those employed by traditional file-hosting services, to ensure that board users don’t need to be trained in a complicated system.

Data Security Concerns Businesses Need to Consider

As businesses extend their very own business functions to the Internet, they need to consider info security problems. Without enough data protection, the likelihood of data theft and corruption grows. This can have got significant monetary consequences. Just one record misplaced in a data breach could cost an organization above $148. In 2018, an information breach associating over one million records cost an organization above $40 million. In order to protect secret information, companies need to put into practice security actions, including encryption and configuration managing.

A system has to be flexible to back up different types of users, including workers and consumers. Employees may need stronger authentication than clients. Admins has to be able to watch the activities of users and make sure the security actions do not hinder their work. This means something must be scalable. It should likewise support a versatile security version that allows users to try this out access limited data. However , the scalability of information security depends on the style of the system.

Big data architectural mastery is increasingly vulnerable to info security issues, and often requires multiple tiers of storage space. High main concern data, such as customer or perhaps competitor information, is generally placed on expensive media. However , to protect sensitive data, businesses must be sure their big data platform is effectively secured and updated to keep data safeguarded. To do this, secureness experts ought to stay on top belonging to the latest malwares and exploits. By following these kinds of guidelines, businesses can avoid a large number of security risks.

The advantages of Virtual Technology in Your Organization

There are many rewards to employing virtual technology in the business. For example, it gives your employees flexibility and production. Many institutions and firms have utilized this technology to ensure the business continuity. Besides conserving costs, additionally, it gives your employees even more control over the time and work. With a little research, you should use virtual technology in your organization for a number of benefits. Let’s explore many of these benefits. Continue reading to discover more. But remember to protect your company’s data and privacy.

VR is gaining interest among businesspeople and is becoming a cornerstone of corporate digital transformation approaches. For example , increased reality can mimic real-life scenarios, nevertheless the technology can be utilized in many companies. For example , a high-end motel can duplicate life within an office building, while ad advertisement space enables a prospective renter to experience the space before making a decision. www.techspodcast.com/data-room-service-and-its-dissimilar-features/ However the benefits of VR extend considerably beyond just tourism.

The automotive industry is certainly taking note of VR technology, like the Oculus headsets for educating distracted drivers. These immersive experiences can make actually complex concepts more accessible and cognitively successful. Even NASA has begun applying virtual technology into its education programs. Facebook . com, HTC, and the Western european Commission have the ability to developed courses that use this technology to train its staff. Ultimately, the applications of online technology in education go far beyond entertainment. The probabilities are genuinely limitless.

คำสั่งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

MBU ISC ออนทัวร์
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
Play
วงโปงลางออนซอนอีสาน
Play
กว่าจะเป็น...TO BE NUMBER ONE IDOL#8
previous arrow
next arrow
Slider

VDO แนะนำ

รวมไฟล์ VDO เกี่ยวกับกิจกรรมของนักเรียน บุคลากร  แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งผลงานของนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
All VDO Link >

ระบบชุมนุมออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน/สอน

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ หน้าที่่วางแผนนิเทศกำกับติดตามดูแลงานของกลุ่มอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่
1.ฝ่ายธุรการ
2.ฝ่ายแผนงาน
3.ฝ่ายบุคคล

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ หน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลติดตาม  ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการงาน แบ่งเป็น 1 ฝ่ายคือ
1.ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป หน้าที่วางแผนกำกับดูแล ติดตามงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย
1.ฝ่ายอาคารสถานที่
2.ฝ่ายพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน
3.ฝ่ายโรงเรียนกับชุมชน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หน้าที่วางแผนนิเทศกำกับดูแลติดตามงานบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ
1.ฝ่ายปกครอง
2.ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การเรียนเด่น

ชื่นชมนักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมาก การแข่งขันทักษะ ความรู้วิชาการ แนวความคิดสร้างสรรค์

เล่นกีฬาดี

ชื่นชมนักเรียนที่ได้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ผลงานการร่วมแข่งขันรายการกิจกรรมทางด้านกีฬา

ดนตรียอด

ชื่นชมนักเรียนที่มีทักษะ มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะการขับร้อง การฟ้อนรำ การเล่นเครื่องดนตรี ทั้งไทยและสากล

มารยาทเยี่ยม

ชื่นชมนักเรียนที่มีคุณธรรม  กริยา มารยาท ตลอดจนคุณงามความดี ความประพฤติเรียบร้อย การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

Copyright © 2016 SeedThemes.