แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและหยุดเรียน

ด้วยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562  จำนวน 80 รายการ โดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะต้องมีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนไปร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ รายละเอียดเพิ่มเติม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. คำสั่งฝึกซ้อม ประกอบการเบิกเบี้ยเลี้ยงทุกท่านสามารถโหลดได้จาก Click
2. ให้คุณครูควบคุมนักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ ในเว็บไซต์  https://esan69.sillapa.net/sm-esan/ กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ การเปลี่ยนตัว เพิ่มชื่อ ให้ติดต่อรับเอกสารประกอบการแก้ไขได้ที่ห้องวิชาการ
3. ปฏิทินการแก้ไขข้อมูล ในระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2562
4. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองมาฝึกซ้อม ติดต่อรับได้ที่ห้องวิชาการ

คำสั่งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

รายการ MBU ISC ออนทัวร์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
MBU ISC ออนทัวร์
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
Play
วงโปงลางออนซอนอีสาน
Play
กว่าจะเป็น...TO BE NUMBER ONE IDOL#8
Arrow
Arrow
Slider

VDO แนะนำ

รวมไฟล์ VDO เกี่ยวกับกิจกรรมของนักเรียน บุคลากร  แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งผลงานของนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
All VDO Link >

ระบบชุมนุมออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน/สอน

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ หน้าที่่วางแผนนิเทศกำกับติดตามดูแลงานของกลุ่มอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่
1.ฝ่ายธุรการ
2.ฝ่ายแผนงาน
3.ฝ่ายบุคคล

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ หน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลติดตาม  ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการงาน แบ่งเป็น 1 ฝ่ายคือ
1.ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป หน้าที่วางแผนกำกับดูแล ติดตามงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย
1.ฝ่ายอาคารสถานที่
2.ฝ่ายพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน
3.ฝ่ายโรงเรียนกับชุมชน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หน้าที่วางแผนนิเทศกำกับดูแลติดตามงานบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ
1.ฝ่ายปกครอง
2.ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การเรียนเด่น

ชื่นชมนักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมาก การแข่งขันทักษะ ความรู้วิชาการ แนวความคิดสร้างสรรค์

เล่นกีฬาดี

ชื่นชมนักเรียนที่ได้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ผลงานการร่วมแข่งขันรายการกิจกรรมทางด้านกีฬา

ดนตรียอด

ชื่นชมนักเรียนที่มีทักษะ มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะการขับร้อง การฟ้อนรำ การเล่นเครื่องดนตรี ทั้งไทยและสากล

มารยาทเยี่ยม

ชื่นชมนักเรียนที่มีคุณธรรม  กริยา มารยาท ตลอดจนคุณงามความดี ความประพฤติเรียบร้อย การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

Copyright © 2016 SeedThemes.