โครงการเพชรศรีกระนวน และนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ได้รับรางวัล onet

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการเพชรศรีกระนวน และนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ได้รับรางวัล Onet

ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการเพชรศรีกระนวน และนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ได้รับรางวัล onet มาติดต่อรับรางวัลได้ที่ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ (0643539297 รองสุพรรษา ธรรมสโรช) ได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,4 ประเภทความสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,4 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

การจับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา สนใจคลิกดูรายละเอียด

คำสั่งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

MBU ISC ออนทัวร์
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
Play
วงโปงลางออนซอนอีสาน
Play
กว่าจะเป็น...TO BE NUMBER ONE IDOL#8
previous arrow
next arrow
Slider

VDO แนะนำ

รวมไฟล์ VDO เกี่ยวกับกิจกรรมของนักเรียน บุคลากร  แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โครงการที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งผลงานของนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
All VDO Link >

ระบบชุมนุมออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน/สอน

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ หน้าที่่วางแผนนิเทศกำกับติดตามดูแลงานของกลุ่มอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่
1.ฝ่ายธุรการ
2.ฝ่ายแผนงาน
3.ฝ่ายบุคคล

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ หน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลติดตาม  ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการงาน แบ่งเป็น 1 ฝ่ายคือ
1.ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไป หน้าที่วางแผนกำกับดูแล ติดตามงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย
1.ฝ่ายอาคารสถานที่
2.ฝ่ายพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน
3.ฝ่ายโรงเรียนกับชุมชน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หน้าที่วางแผนนิเทศกำกับดูแลติดตามงานบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ
1.ฝ่ายปกครอง
2.ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

การเรียนเด่น

ชื่นชมนักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมาก การแข่งขันทักษะ ความรู้วิชาการ แนวความคิดสร้างสรรค์

เล่นกีฬาดี

ชื่นชมนักเรียนที่ได้มีทักษะด้านกีฬาประเภทต่างๆ ผลงานการร่วมแข่งขันรายการกิจกรรมทางด้านกีฬา

ดนตรียอด

ชื่นชมนักเรียนที่มีทักษะ มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะการขับร้อง การฟ้อนรำ การเล่นเครื่องดนตรี ทั้งไทยและสากล

มารยาทเยี่ยม

ชื่นชมนักเรียนที่มีคุณธรรม  กริยา มารยาท ตลอดจนคุณงามความดี ความประพฤติเรียบร้อย การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

Copyright © 2016 SeedThemes.