วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรีกระนวน นำโดยท่านผู้อำนวยการธนัท ไชยทิพย์ คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ของสหวิทยาเขต น้ำพอง-กระนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น

ในกิจกรรม การอบรม มีการทำ work shop เกี่ยวกับ โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งนำทีมโดย ท่านรอง สุชาติ สุวรรณเลิศ พร้อมด้วยทีมวิทยากรกว่า 48 คน ที่หลังจากไปอบรมมาแล้วจากโรงเรียนนครขอนแก่น มาช่วยกันขยายผล ทำจัดแผนการจัดการเรียนรู้
> ดาวน์โหลดไฟล์ PPT นำเสนอช่วงเช้า

>> คลิกภาพกิจกรรม