ห้องสมุดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

>> ภาพกิจกรรม