เนื่องด้วยในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตรงกับวัน ASEAN DAY เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันนี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

>> ภาพกิจกรรม