เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ฟิสิกส์แก้ปัญหาตามวิธีของโพลยา รายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ฟิสิกส์แก้ปัญหาตามวิธีของโพลยา รายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้ศึกษา    นายวรวุฒิ  บ่อคำ ปีที่ศึกษา    2555 บทคัดย่อ แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง ที่ส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ฟิสิกส์แก้ปัญหาตามวิธีของโพลยา รายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ ตามวิธีของโพลยา วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยใช้แบบฝึกทักษะคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ ตามวิธีของโพลยา  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ ตามวิธีของโพลยา วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ […]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es

สิทธิพงษ์  เมืองโคตร. 2556.  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. บทคัดย่อ  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es และ 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 52 คน เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง […]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู้ศึกษา นายมีชัย ศรีโนนยาง ปีที่ศึกษา 2555