ผลงานครู ผู้บริหาร

ผลงานครู ผู้บริหาร

นร. ครู ร่วมยินดีกับ ผอ.สมยศ รัตนถา ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2557 นักเรียน ครู ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสมยศ รัตนถา ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) สายสะพาย สายที่ 1 พร้อมกันนี้ก็มีครูที่ได้รับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ คือ คุณครูจีรนันท์ โพธิ์ศรี

กลุ่มสาระฯวิทย์, ผลงานครู ผู้บริหาร

บทคัดย่องานวิจัย สินีนาฏ ภูมีศรี

สินีนาฏ ภูมีศรี. 2555. การพัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) . บทคัดย่อ การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้านความรู้ ทักษะการเขียนแผนผังมโนมติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปีการศึกษา 2555 จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ […]

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ, ข่าวสารทั่วไป, ผลงานครู ผู้บริหาร, ผลงานนักเรียน

“บ้านเรือนไทย” ผลงาน อ.สุมิตร ศิลาเกตุและนักเรียนห้อง ม.5/13

“บ้านเรือนไทย” ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 และ อาจารย์สุมิตร  ศิลาเกตุ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันทำขึ้นและแสดงผลงานในนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต มาเป็นประธานเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2557