กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง การเขียนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

เป็นเล่มตัวอย่าง การกรอก การใส่ภาพ ในเล่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนทุกคนต้องผ่าน หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน https://photos.app.goo.gl/arKwsjH6pau7XRY69

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อบรมนายหมู่ลูกเสือ 18-20 สิงหาคม 2557

่การอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม