Author: admin

Uncategorized

ตัวอย่าง การเขียนกิจกรรมสาธารณประโยชน์

เป็นเล่มตัวอย่าง การกรอก การใส่ภาพ ในเล่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนทุกคนต้องผ่าน หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน https://photos.app.goo.gl/arKwsjH6pau7XRY69

Uncategorized

ดาวน์โหลดโปรแกรม Logbook ตัวจริงได้แล้ววันนี้

ดาวน์โหลดจากเว็บนี้เลยนะครับ https://logbook-teacher.otepc.go.th/ ให้ศึกษาคู่มือในเว็บ หากคุณครูมีข้อสงสัย หรือต้องการเข้ากลุ่มเพื่อสอบถามรายละเอียดเชิงลึก ให้เข้าไปในกลุ่มเฟสนี้ครับ https://www.facebook.com/groups/logbook.teacher

Uncategorized

รายงานผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้รายงาน   นางณัฐภัสสร  เพชรธนกุลตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ปีการศึกษา      2560 บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 […]

Uncategorized

รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง เอกภพ  ดาวฤกษ์  และระบบสุริยะต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง เอกภพ  ดาวฤกษ์  และระบบสุริยะต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้ศึกษา        นายจิระ   ราชธิสาร   ตำแหน่งครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 ปีการศึกษา       2560 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 70/70  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม  เรื่องเอกภพ ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ  รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศพื้นฐาน  รหัสวิชา ว 31104 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม   ปีการศึกษา  2560 รวมทั้งสิ้น 38  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้   คือ ชุดกิจกรรม เรื่องเอกภพ ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ  รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศพื้นฐาน  รหัสวิชา ว 31104 […]

Uncategorized

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ สาระทัศนศิลป์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ สาระทัศนศิลป์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้ศึกษา           นายฉัททันต์  วิโย โรงเรียน         โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม      ปีที่พิมพ์  2561 บทคัดย่อ การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ  สาระทัศนศิลป์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ  สาระทัศนศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ  สาระทัศนศิลป์  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  จำนวน 42 คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive  Sampling)    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่   (1)  เอกสารประกอบการเรียน สาระทัศนศิลป์ เรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 […]

Uncategorized

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมโครงงานเรื่อง  สามัคคีเภทคำฉันท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมโครงงานเรือง  สามัคคีเภทคำฉันท์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผู้ศึกษา             นางสาวจิรัฐยาพร  หมื่นจร ปีที่ผลิต                      ๒๕๖๐ บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกิจกรรมโครงงาน เรื่อง  สามัคคีเภทคำฉันท์  กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ๒) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรื่อง  สามัคคีเภทคำฉันท์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี  ที่ ๖  ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานเรื่อง  สามัคคีเภทคำฉันท์  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้รูปแบบการทดลองแบบ  One Group Pre-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี ๒ ประเภท ดังนี้  ๑) เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ จำนวน ๑๐ […]

Uncategorized

เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการอ่าน ตามแนวสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการอ่าน ตามแนวสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดย นางมลศรี  คำแก้ว ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  ดาวน์โหลดไฟล์จากที่นี่ คำนำสารบัญ 4 ชุดที่ ๔ เรื่อง การอ่านพินิจสารจากพระบรมราโชวาท  

Uncategorized

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย       นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ ปีที่พิมพ์    2561   บทคัดย่อ   การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” ที่สร้างขึ้น 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนศรีกระ นวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต […]