เป็นเล่มตัวอย่าง การกรอก การใส่ภาพ ในเล่มกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนทุกคนต้องผ่าน หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

https://photos.app.goo.gl/arKwsjH6pau7XRY69

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.