ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้รายงาน   นางณัฐภัสสร  เพชรธนกุลตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปีการศึกษา      2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 201๓ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 จำนวน 42 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 ได้มาโดยได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบบแผนการทดลองการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) แบบ One Group Pretest – posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการ ศึกษา ประกอบด้วย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน เวลา 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ 4)แบบสอบ

ถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test (Dependent Sample)

ผลการศึกษาพบว่า     

  1. หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 201๓ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.84/84.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  1. 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 0.7648 แสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.48

๓.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.