การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย       นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ

ปีที่พิมพ์    2561

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” ที่สร้างขึ้น 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนศรีกระ นวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต 25 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 แผน เวลา 16 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Read Around the World แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า

  1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 79.73 / 79.57 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.6514 หรือร้อยละ 65.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ มีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 12.41 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17 คิดเป็นร้อยละ 41.38 และคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 23.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.41 คิดเป็นร้อยละ 79.57 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีค่า t = 48.52 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจในชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ “Read Around the World” รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.