ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์3 เรื่อง คลื่นกล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ผู้รายงาน         นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์

ปีที่รายงาน       2560

 

การศึกษานี้มีจุดประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์3 เรื่อง คลื่นกล ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/752) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์3 เรื่อง คลื่นกล3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์3เรื่อง คลื่นกล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560จำนวน11 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 460 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2560 จำนวน 40 คน ที่ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในศึกษาทั้งสิ้น20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์3 เรื่อง คลื่นกล 2)แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 3 เรื่อง คลื่นกล 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์3เรื่อง คลื่นกล 4)คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์3 เรื่อง คลื่นกล 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์3 เรื่อง คลื่นกล สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์3 เรื่อง คลื่นกลมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.6/79.7 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์3เรื่อง คลื่นกล(X bar , S.D. = 8.1)สูงกว่าก่อนเรียน( , S.D. = 5.4) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์3 เรื่อง คลื่นกล ค่าเฉลี่ยโดยรวม(X bar , S.D. = 0.55) อยู่ในระดับ มากที่สุด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.