เรื่อง:             รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ชื่อผู้รายงาน:     นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา

สถานที่ทำงาน:   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ปีที่รายงาน:       2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป                ชุด สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุด สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ข้อ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 43 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่าทีและค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการพัฒนา พบว่า

  1. บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.00/83.49 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพกายและใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ซึ่งมีความก้าวหน้าทางเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.62  อย่างมีนัยสำคัญสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (=4.52,S.D=0.13)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.