เนื่องด้วย งานแนะแนวโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ต้องการรับสมัคร ครูอัตราจ้าง เพื่อมาทำการสอนวิชา แนะแนว ตามคุณสมบัติต่อไปนี้

  1. ครูแนะแนวที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาแนะแนว อายุผู้สมัคร ตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขา “จิตวิทยาและการแนะแนว” ที่รู้จักระบบการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบใหม่เป็นอย่างดี
  3. ถ้ามีประสบการณ์ในการสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้

  1. ใบแสดงผลการเรียนที่จบ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน + บัตรประจำตัวประชาชน
  3. รูปถ่าย 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นดำ

ติดต่องานแนะแนว โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หรือ โทร 043-251-350

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 พฤษภาคม 2561
สอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.