ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  เรื่อง  ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ผู้ศึกษา           นพรัตน์  ปะวะถี

สังกัด             โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
ปีที่ศึกษา         2560
บทคัดย่อ

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีวัตถุประสงค์  คือ  1)  เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  เรื่อง  ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  เรื่อง  ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  6 ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง  ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำนวน 46 คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้  1)  ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  เรื่อง  ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน 7 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  รหัสวิชา  ค 33202  เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22  แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  และหลังเรียน เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ และ  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  เรื่อง  ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เป็นแบบมาตราประมาณค่า  5 ระดับ  จำนวน 15  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า E1/E1 ค่า E.I.   และสถิติทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  80.98/79.13  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  75/75  ที่กำหนด
  2. ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7126  หรือร้อยละ 71.26
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด    แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
  4.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  เรื่อง  ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25      และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.61  และนักเรียนมีความเห็นเกี่ยวกับการใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่าชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ทำให้ประหยัดเวลาในการจดโจทย์ มีโจทย์ที่หลากหลายน่าสนใจ สอนสนุก ไม่เครียดสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง  มีการสอดแทรกข้อคิดเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.