bannerObecQA

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (SCQA) ได้เข้าประเมินโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำโดย นางกรรณิการ์  ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร พร้อมด้วยคณะกรรมการจำนวน 6 คน

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.