วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ สู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

     พันธกิจ(Mission)

 1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและประกันคุณภาพการศึกษา
 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล
 3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
 5. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน และเครือข่ายนานาชาติ

 

เป้าประสงค์ (Goals)­­­­

 1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานสากล
 3. นักเรียนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ไปสู่มาตรฐานสากล
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ
 5. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน และเครือข่ายนานาชาติ

 

กลยุทธ์(Strategy)

 1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากล
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 

 

ค่านิยมองค์กร (Value)       :  “การทำงานเป็น TEAM”

อัตลักษณ์(Identity)           :  “ดนตรียอด มารยาทเยี่ยม”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)    :  “ความมีสุนทรียภาพของผู้เรียน”

วัฒนธรรมองค์กร              :   “ให้เกียรติผู้น้อย เคารพผู้อาวุโส”