นายสุรเชษฐ รูปต่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวราวุธ สร้อยพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายอำนวยการ
นางลักษณ์มณี แสงสุพิน
รองผู้อำรวยการโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
นางอัญรินทร์ วิโย
รองผู้อำรวยการโรงเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป