ทะเบียนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระหว่างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมและหน่วยงานต่างๆ

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร.

หมายเหตุ

 

หน่วยงานราชการ

 

 

 

1

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

คุณปนัดดา  ขจรบุญ

คุณรัตยา  บรรพต

095-1549044

095-7850650

-คลินิกเสมารักษ์

-เครือข่าย OSCC

2

อำเภอกระนวน

ปลัดสุรชัย  คุมิสุข

ปลัดอดิศักดิ์ กิตติปัญญาดี

ปลัดกาญจน์  ทองเสน

 

 

089-3754850

095-7955356

084-4282769

 

-คลินิกเสมารักษ์

-ยาเสพติด

-เครือข่าย OSCC

-To be number1

-คุณภาพการศึกษา

-สภาเด็กและเยาวชน

3

สถานีตำรวจภูธรกระนวน

ส.ต.อ.อนันต์ ขุนสอน

092-4728022

-เครือข่าย OSCC

-ยาเสพติด

-งานจราจร

-พฤติกรรมนักเรียน

4

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น

คุณเครือวัลย์

 

-สภาเด็กและเยาวชน

-เครือข่าย OSCC

5

จังหวัดขอนแก่น

คุณวิทิต

 

 

งานจราจร

6

โรงพยาบาลน้ำพอง

คุณสมจิต

095-6647625

เครือข่าย OSCC

7

โรงพยาบาลขอนแก่น

คุณสุนันท์

085-4684818

เครือข่าย OSCC

8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง

คุณสาวิตรี

 

063-4298245

เครือข่าย OSCC

9

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

คุณอรอนงค์

 

087-8559944

เครือข่าย OSCC

10

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกระนวน

คุณจันทร์เพ็ญ

091-8621143

เครือข่าย OSCC

-คุณภาพการศึกษา

11

 

 

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพสตรี รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

คุณวิไลวรรณ

089-0823565

-คุณภาพการศึกษา

-ฝึกอาชีพ