ภาพกิจกรรม

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน นศท.(9/12/2560)