ภาพกิจกรรม

ลงนามร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ รร.นครขอนแก่น