ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)