เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียง สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โมเดลซิปปา

การ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียง สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โมเดลซิปปา

เรื่อง : การ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียง สับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้โมเดลซิปปา เจ้าของผลงาน : นางนันทิยา หล้าจันทร์ดา บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA Model)  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80  ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำนวน 45 คนได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น  3  […]

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

เรื่อง : การ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เจ้าของผลงาน : นางสัญญาลักษณ์ คำธานี บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์การศึกษา  คือ  1)  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิด คอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง เซต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  2)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ให้นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70  ของนักเรียนทั้งหมด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  เซต  ร้อยละ  70   ขึ้นไป  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  กำลังเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  จำนวน  45  คน  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจำแนกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้ […]

การ พัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วิชาประวัติศาสตร์ ส21105 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับหนังสืออ่านประกอบ

การ พัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วิชาประวัติศาสตร์ ส21105 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับหนังสืออ่านประกอบ

เรื่อง : การ พัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วิชาประวัติศาสตร์ ส21105 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับหนังสืออ่านประกอบ เจ้าของผลงาน : สุภาวดี โฆษิตพล บทคัดย่อ : การ วิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-Experimental Designs) ใช้รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี โดยให้การทดลองหนึ่งครั้ง (One – shot case study) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ซึ่ง ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา ร่วมกับหนังสืออ่านประกอบ จำนวน 16  แผน เป็นเวลา 18 ชั่วโมง  รวม  20 สัปดาห์ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน […]

การ พัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

การ พัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

เรื่อง : การ พัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เจ้าของผลงาน : แสงอรุณ พรรณรื่น บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน  วิชาภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  2)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ให้นักเรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  ร้อยละ  80  ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  จำนวน 50  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  แบ่งเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  1)  […]

การ พัฒนากระบวนการกลุ่มโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล วิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

การ พัฒนากระบวนการกลุ่มโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล วิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

เรื่อง : การ พัฒนากระบวนการกลุ่มโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล วิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เจ้าของผลงาน : สมพิศ จังอินทร์ บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1)  เพื่อการพัฒนากระบวนการกลุ่มโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  วิชาเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบซิปปาโมเดล  วิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล วิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  จำนวน 50 คน  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การดำเนินงานการศึกษา 4 […]

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี 5 เรื่อง สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี 5 เรื่อง สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

เรื่อง : การ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี 5 เรื่อง สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เจ้าของผลงาน : นางนิภาภรณ์ ทำไธสง บทคัดย่อ : การ วิจัยในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี 5 เรื่อง สมดุลเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 70  ที่ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2550   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    จำนวน 55 คน  เครื่องมือที่ใช้แบ่งเป็น 3  ประเภท คือ   1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ในวิชาเคมี 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […]

เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่นกล รายวิชาฟิสิกส์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เจ้าของผลงาน : นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุข บทคัดย่อ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูง  เมื่อมีการนำ คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จะทำให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์กันได้ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการสอนปกติ  นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อน เข้าได้ทันที  ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตน ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้  การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์  80 / 80    2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา  2554  จำนวน 45 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple  random  sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ […]

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เจ้าของผลงาน : จริยาภรณ์ ตามบุญ บทคัดย่อ : การ ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์(1)เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ชนิดของคำ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป ตามเกณฑ์ที่กำหนด(3)ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการพัฒนาการ เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (4)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    จำนวน  52  คน  ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง  0.80  –  1.00  แผนการจัดการเรียนรู้  มีค่า ความเที่ยงตรงระหว่าง  0.80  –  1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีค่าความยาก  ระหว่าง  0.27  –  […]

การพัฒนาแบบฝึกเรื่อง relative clause สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาแบบฝึกเรื่อง relative clause สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเรื่อง relative clause สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เจ้าของผลงาน : กนกศรี แสนทวีสุข บทคัดย่อ : การ วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเรื่อง  relative clause  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  relative clause  โดยใช้แบบฝึก  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกเรื่อง  relative clause  และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึก เรื่อง  relative clause  โดยทำการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 4  จำนวน  49  คน  ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย(simple random sampling)โดยการจับสลากห้องเรียนมาศึกษา  1  ห้องเรียนจาก  10  ห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี  4  ชนิด  คือ  […]

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนโมเดล ซิปปา (CIPPA MODEL) วิชา ภาษาอังกฤษ3 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนโมเดล ซิปปา (CIPPA MODEL) วิชา ภาษาอังกฤษ3 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง : รายงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนโมเดล ซิปปา (CIPPA MODEL) วิชา ภาษาอังกฤษ3 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เจ้าของผลงาน : นิตยา ศรีภูธร บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนโมเดล ซิปปา (CIPPA MODEL) วิชา ภาษาอังกฤษ 3   เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  2)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย […]