เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

รายงานการใช้แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม   ชีววิทยา 3   รหัสวิชา ว30243  เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายงานการใช้แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว30243 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

· เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ฟิสิกส์แก้ปัญหาตามวิธีของโพลยา รายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ฟิสิกส์แก้ปัญหาตามวิธีของโพลยา รายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es

รายงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

รายงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

รายงานการวิจัย การพัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อรวรรณ  พลทัสสะ

รายงานการวิจัย การพัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อรวรรณ พลทัสสะ

รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง เรียงถ้อยร้อยวรรณกรรม รหัสวิชา ท21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงาน ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงาน ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นเซปักตะกร้อ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปีการศึกษา 2554

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นเซปักตะกร้อ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปีการศึกษา 2554