งานแผนงาน

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.2559-2560

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.2559-2560

ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ปกศ. 2560

ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ปกศ. 2560

แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีการศึกษา2560

แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีการศึกษา2560

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมอบทุนการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมอบทุนการศึกษา

ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษา

ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษา

ประกาศมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559

รายงานประจำปีของสถานศึกษา

รายงานประจำปีของสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ

แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ

แบบฟอร์มเสนอโครงการ งบประมาณ2559

แบบฟอร์มเสนอโครงการ งบประมาณ2559