ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

อบรมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบรมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรมอบรม STEM ทางไกล

ภาพกิจกรรมอบรม STEM ทางไกล

การอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์ STEM สหวิทยาเขต น้ำพอง-กระนวน วันที่ 25-26 ก.ค.2559

การอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์ STEM สหวิทยาเขต น้ำพอง-กระนวน วันที่ 25-26 ก.ค.2559

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน

โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการอบรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

10 กุมภาพันธ์ 2558 การฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

10 กุมภาพันธ์ 2558 การฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการห้องเรียนสีขาว และ To Be Number One

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการห้องเรียนสีขาว และ To Be Number One

ภาพกิจกรรม การอบรมโครงการถนนปลอดภัยและการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise S.K.W. CHAMPIONSHIP 2015

ภาพกิจกรรม การอบรมโครงการถนนปลอดภัยและการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise S.K.W. CHAMPIONSHIP 2015

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่ครูมืออาชีพ สหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน