งานประเมินต่างๆ

ประเมินโรงเรียนต้นแบบค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ประเมินโรงเรียนต้นแบบค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

· งานประเมินต่างๆ
รับการประเมินตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 วันที่ 6 กรกฏาคม 2559

รับการประเมินตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 วันที่ 6 กรกฏาคม 2559

บริเวณรอบรั้วโรงเรียน อาคารสถานที่ และบรรยากาศ ศรีกระนวนวิทยาคม

บริเวณรอบรั้วโรงเรียน อาคารสถานที่ และบรรยากาศ ศรีกระนวนวิทยาคม

ภาพการประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ภาพการประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ภาพการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 30 มิถุนายน 2558

ภาพการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 30 มิถุนายน 2558

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

· งานประเมินต่างๆ
ดาวน์โหลดปกแฟ้มสะสมงาน เศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดปกแฟ้มสะสมงาน เศรษฐกิจพอเพียง

ประเมินความก้าวหน้า โรงเรียนมาตรฐานสากล 27 มิถุนายน 2557

ประเมินความก้าวหน้า โรงเรียนมาตรฐานสากล 27 มิถุนายน 2557

ข้อต้อนรับคณะกรรมการพี่เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากล

ข้อต้อนรับคณะกรรมการพี่เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากล

· งานประเมินต่างๆ
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

· งานประเมินต่างๆ