ข่าวสารทั่วไป

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.2559-2560

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.2559-2560

แจ้งการใช้  EMAIL ของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

แจ้งการใช้ EMAIL ของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ปกศ. 2560

ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคล ปกศ. 2560

พิธีกล่าวคำปฏิญาณเป็นครูที่ดี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

พิธีกล่าวคำปฏิญาณเป็นครูที่ดี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมอบทุนการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมมอบทุนการศึกษา

ฮักขอนแก่นแฮง เล่นเวฟหน้าเสาธง 27 มิถุนายน 2557

ฮักขอนแก่นแฮง เล่นเวฟหน้าเสาธง 27 มิถุนายน 2557

· ข่าวสารทั่วไป
คัดเลือก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557

คัดเลือก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2557

คุณ วิล มอบทุนเด็กเรียนดี 29 พฤษภาคม 2557

คุณ วิล มอบทุนเด็กเรียนดี 29 พฤษภาคม 2557

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

แนะแนวประชาสัมพันธ์นักเรียน “ห้องเรียนพิเศษ”

แนะแนวประชาสัมพันธ์นักเรียน “ห้องเรียนพิเศษ”