Articles by: จักรพงษ์ แผ่นทอง

ประกาศรับสมัครแม่ค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศรับสมัครแม่ค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

· ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

ครู ศกว. ร่วมประชุมวิชาการการวิจัยด้านการคิด (Thinking Reserch Conference)

ยินดีกับท่านรองวราวุธ สร้อยพิมาย รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559”

ยินดีกับท่านรองวราวุธ สร้อยพิมาย รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559”

ชื่นชมผลงาน นร. รักในเสียงดนตรีเข้าแข่งขัน รายการ “ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร”

ชื่นชมผลงาน นร. รักในเสียงดนตรีเข้าแข่งขัน รายการ “ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร”

7 กรกฏาคม 2560 รร.จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

7 กรกฏาคม 2560 รร.จัดอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

คณะครู ศกว. เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รร. เขาสวนกวาง

คณะครู ศกว. เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รร. เขาสวนกวาง

ยินดีกับรางวัล “ผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับดีเยี่ยม”

ยินดีกับรางวัล “ผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ระดับดีเยี่ยม”

ห้องสมุดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2559

ห้องสมุดโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2559