เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนโมเดล ซิปปา (CIPPA MODEL) วิชา ภาษาอังกฤษ3 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

eng_nittaya

เรื่อง : รายงาน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนโมเดล ซิปปา (CIPPA MODEL) วิชา ภาษาอังกฤษ3 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นิตยา ศรีภูธร

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนโมเดล
ซิปปา (CIPPA MODEL) วิชา ภาษาอังกฤษ 3   เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  2)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 53 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง การอ่านจับใจความจากนิทาน  จำนวน 16 แผน  2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกสังเกตการณ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร ผลงานนักเรียน แบบแสดงความคิดเห็น 3)เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น (KR – 20) 0.84
รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis & Mataggart (1992) ซึ่งมีวงจรปฏิบัติการ 4 วงจร คือ วงจรปฏิบัติที่ 1 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 1-4 วงจรปฏิบัติที่ 2 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 – 8  วงจรปฏิบัติที่ 3 ประกอบด้วยแผนการจัด       การเรียนรู้ที่ 9-12 และวงจรที่ 4 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13-16 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้ คือ ขั้นวางแผนผู้วิจัยศึกษาสภาพปัญหา ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  ขั้นปฏิบัติการ ผู้วิจัยดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ขั้นสังเกตการณ์ ผู้วิจัยสังเกตและรวบรวมข้อมูลจาการเรียนรู้ โดยใช้แบบบันทึกเหตุการณ์ขณะสอนของครูและแบบบันทึกเหตุการณ์ขณะเรียนของนัก เรียน นักเรียนบันทึกความคิดเห็น จากการเรียนการสอนและผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียน ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นสังเกตการณ์มา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะสอนในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น เมื่อสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละวงจร นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยเพื่อประเมินความก้าวหน้า และสิ้นสุดการเรียนรู้ นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสะท้อนผลการปฏิบัติที่ผู้ วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึก สังเกต สัมภาษณ์ และผลงานของนักเรียน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำข้อมูลจาก การสัมภาษณ์และการเขียนแสดงความคิดเห็นของผู้วิจัยมาวิเคราะห์ตีความ สรุปและตรวจสอบแล้วรายงานผลในลักษณะการบรรยาย และหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัย

  1.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)

เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน มีหลักการและเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเรียนรู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตาตื่นใจ มีส่วนร่วมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบ ตัว จากกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนสามารถสรุปข้อความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง นำประสบการณ์ในชีวิตประจำวันมาสัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษรวมถึงเรียนรู้การ วางแผนการแก้ปัญหา กระบวนการทำงาน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานและการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่ส่งเสริมให้นัก เรียนมีความสามารถในการใช้กระบวนการคิดของตนเองแก้ปัญหา ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน โดยใช้รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ 1) ขั้นนำ/ทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 3) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจภายในกลุ่ม 4) ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ 5) ขั้นแสดงผลงาน 6) ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่ได้รับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในวิชา ภาษาอังกฤษ 3  เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 75 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 86.78 ซึ่งสูงกว่า จำนวนนักเรียนที่กำหนดร้อยละ 8

[download id=”32″]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*