เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

eng_aluwan

เรื่อง : รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : อนุวรรณ สิมลี

บทคัดย่อ :
รายงาน การใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างบทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 /80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนโดย ใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จ ชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม จำนวน  50  คน  ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ผู้รายงานได้ทำการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปมีรูปแบบการศึกษาเป็นแบบกลุ่ม เดียว  ทำการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  (Non  Randomized  One Group  Pretest  Postest  Design)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  1) บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจำนวน 9 เรื่อง รวมแบบทดสอบท้ายบทเรียน  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป จำนวน  13 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านไวยากรณ์ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.20 – 0.75  ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.28 – 0.79  และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.83  และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จ ชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียนโดยใช้สถิติ  t  –  test  (Dependent  Sample)
ผลการศึกษาพบว่า
1.  บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  87.56/85.55  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้
2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
มีผลสัมฤทธิ์ทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จ ชุดพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด
สรุปผลการรายงานครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุดพัฒนาทักษะ ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญและให้ประโยชน์สูงสุดจึงทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ มากที่สุด  ดังนั้น  ครูผู้สอนในสาขาวิชาอื่น ๆ  และระดับชั้นอื่น ๆ  สามารถนำบทเรียนสำเร็จรูปไปเป็นนวัตกรรม
การเรียนการสอนได้ด้วย

[download id=”34″]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*