เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ (ส31103) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

1337069587_010

เรื่อง : การ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ (ส31103) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

เจ้าของผลงาน : ดรุณี สีหพันธ์

บทคัดย่อ :
การ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ (ส31103) โดยใช้รูปแบบ             การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปีการศึกษา 2554   จำนวน 46  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ตามแนวคิดของ BSCS ร่วมกับการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาประวัติศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาประวัติศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 11 เล่ม  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์    แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย E1/ E2   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถใน  การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยสถิติ t-test  (t-test  Depentdense)

ผลการวิจัย
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เมื่อนำไปทดลองใช้มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.03/80.72  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐาน คือ 80/80  และเมื่อใช้กับกลุ่มทดลอง มีประสิทธิภาพเท่ากับ  89.96/81.92  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐาน คือ 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 44.50  คิดเป็นร้อยละ 74.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีคะแนนสูงสุด เท่ากับ 54 คะแนน และมีคะแนนต่ำสุด เท่ากับ 34 คะแนน  แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 28.89 คิดเป็นร้อยละ 72.23 โดยมีคะแนนสูงสุด เท่ากับ 37 คะแนน  และมีคะแนนต่ำสุด เท่ากับ 21 คะแนน  แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
4.  นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
5.  นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
6.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.32)

[download id=”23″]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*