เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แสงและการเกิดภาพ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1337069739_019

เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แสงและการเกิดภาพ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางวริษา อธิสุมงคล

บทคัดย่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูง   เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จะทำให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์กันได้ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการสอนปกติ  นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อน เข้าได้ทันที  ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตน ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้  การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์  80 / 80    2)  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2   โรงเรียน
ศรีกระนวนวิทยาคม   อำเภอกระนวน    จังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา  2552  จำนวน 57 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งมีค่าความยากง่าย  0.33-0.72  และค่าอำนาจจำแนก  0.40-0.85 และค่าความเชื่อมั่น 0.8125 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสมมติฐานใช้  t – test  (Dependent)
ผลการศึกษา พบว่า

  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  แสงและการเกิดภาพรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.33 / 82.94
  2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง แสงและการเกิดภาพรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7569
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  แสงและการเกิดภาพ  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง  แสงและการเกิดภาพ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้   กลุ่มสาระ     การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

[download id=”21″]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*