เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

avatal

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับการใช้ผังมโนมติ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

บทคัดย่อ

ใน การจัดการเรียนรู้คือการเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2545) ครูผู้สอนจะต้องคิดหาวิธีการที่จะสร้างประสบการณ์โดยตรง รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับการใช้ผังมโนมติเป็นรูปแบบหนึ่งที่เน้นนัก เรียนเป็นสำคัญ และเป็นการเพิ่มความสามารถทางสติปัญญาให้กับนักเรียน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับการใช้ผังมโนมติเรื่องโครงสร้างและ หน้าที่ของเซลล์  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75    2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับ การใช้ผังมโนมติ   เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับการใช้ผังมโนมติ   เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้    ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 4     ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2551  จำนวน 55 คน  โดยการสุ่มห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 3 ชนิด ได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบแบบสืบเสาะร่วมกับการใช้ผังมโน มติ  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 แผน เวลา 20 ชั่วโมง   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ และ  แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสืบเสาะร่วมกับ การใช้ผังมโนมติ  จำนวน 1 ฉบับ  สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่    ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

  1. รูป แบบการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับการใช้ผังมโนมติ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.91/85.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
  2. ดัชนี ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับการใช้ผังมโนมติเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.7141 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 71.41
  3. นัก เรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับการใช้ผังมโนมติเรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โดยสรุปแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสืบเสาะร่วมกับการใช้ผังมโนมติ  เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ เรียนรู้

[download id=”16″]

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*