เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการใช้แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว30243 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม   ชีววิทยา 3   รหัสวิชา ว30243  เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้รายงาน              นางจิราภรณ์  อันทะนัย

ตำแหน่ง                ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้      วิทยาศาสตร์

โรงเรียน              ศรีกระนวนวิทยาคม   อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น

ปีการศึกษา         2558

บทคัดย่อ

 

การรายงานการใช้แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชีววิทยา 3 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชีววิทยา 3  รหัสวิชา ว30243                    เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ 80/80               2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ชีววิทยา 3  รหัสวิชา ว30243  เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง  ชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ 5  3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม   ชีววิทยา 3  รหัสวิชาว30243  เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ชีววิทยา 3  รหัสวิชา ว30243   เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ประชากรที่ใช้ศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2557  จำนวน 250 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557  จำนวน  54  คน โดยได้เลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling )  ในภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2557  เครื่องมือที่ใช้  ในการรายงานครั้งนี้  ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ชีววิทยา 3  รหัสวิชา ว30243   เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ใช้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะ (Inguiry)  5 Es    จำนวน 16 แผน  ใช้เวลาสอน 16 ชั่วโมง  (2)  แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ชีววิทยา 3  รหัสวิชา ว30243 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นหาประสิทธิภาพ  E1/E2  มีค่าเท่ากับ  82.70 / 83.61  และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  (1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ชีววิทยา 3  รหัสวิชา ว30243  เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึก  เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 60 ข้อ คะแนนเต็ม  60  คะแนน ค่า        ความเชื่อมั่น 0.90 (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อแบบฝึกเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 19 ข้อ

สถิติใช้วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่า E1/E2 , ค่าเฉลี่ย (),  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ ทดสอบค่าที  (t – test)   ผลการรายงานสรุปได้ดังนี้

 1. แบบฝึกเพื่อพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชีววิทยา 3  รหัสวิชา ว30243 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.70 / 83.61  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ  80/80
 1. นักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยใช้แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชีววิทยา 3 รหัสวิชาว30243  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .05
 1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชีววิทยา 3  รหัสวิชา ว30243  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มีค่าเท่ากับ  0.7214
 1. นักเรียนที่ผ่านการเรียนโดยใช้ แบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ชีววิทยา 3   รหัสวิชา ว30243 เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  ชีววิทยา 3  รหัสวิชา  ว30243  เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X= 4.263 , S.D. =0.65 )

7 Comments

 1. ขอดูตัวอย่างแบบฝึกได้ไหมค่ะ

 2. ข้อมูลละเอียดดีค่ะ

 3. ดีค่ะ

 4. ได้ส่งเร็ว ๆผ่านเร็วนะคร้าบ

 5. พลอยพิม

  เอาใจช่วยนะคร้า

 6. ดีมากค่ะ

 7. เป็นแบบฝึกที่ดีและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนครับ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*