เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ฟิสิกส์แก้ปัญหาตามวิธีของโพลยา รายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

1337070099_016

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ฟิสิกส์แก้ปัญหาตามวิธีของโพลยา รายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ผู้ศึกษา    นายวรวุฒิ  บ่อคำ
ปีที่ศึกษา    2555

บทคัดย่อ

แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง ที่ส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ฟิสิกส์แก้ปัญหาตามวิธีของโพลยา รายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ ตามวิธีของโพลยา วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยใช้แบบฝึกทักษะคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ ตามวิธีของโพลยา  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ ตามวิธีของโพลยา
วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
1) แบบฝึกทักษะคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ ตามวิธีของโพลยา วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง 8 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคำนวณโจทย์ฟิสิกส์
ตามวิธีของโพลยา วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent  Samples)

ผลการศึกษา พบว่า  แบบฝึกทักษะคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ ตามวิธีของโพลยา วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงที่สร้างขึ้นใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.45/83.13  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าการจักการเรียนการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคำนวณโจทย์ฟิสิกส์ ตามวิธีของโพลยา วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนได้ค่าเฉลี่ยรวม 4.94  อยู่ในระดับ มากที่สุด

[download id=”67″]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*