เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

science
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25
ผู้ศึกษา นายมีชัย ศรีโนนยาง
ปีที่ศึกษา 2555

คณะกรรมการที่ปรึกษา

  1.   นายสมยศ รัตนถา (L.T.) ผู้อานวยการชานาญการเชี่ยวชาญ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  2. นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คาดวง (L.T.) รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนศรีกระนวน วิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  3. นายไอรดีน แสนขวา (L.T.) รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ
  4. นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ (L.T.) ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  5. นางรพิธร เสนาไชย ((L.T.) ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนขามแก่นนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง และเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ
  6. นายเทวา รุทเทวิน (W.B.) ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดลัก ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และเติมตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดาเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคล ทาให้เกิดความซับซ้อนยุ่งยากมากยิ่งขึ้น จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดาเนินชีวิตให้สามารถดารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 1)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดจุดมุ่งหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ว่าเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งได้กาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ครบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศิลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสานึก ของการทาประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น (กรมวิชาการ, 2551 : 6)
หลักการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการฝึกการทางานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ที่เน้นกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบ และให้ถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผ่านช่วงชั้นตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ (คณะลูกเสือแห่งชาติ, 2546 : 11-12)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542 : 12) ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น ครูจะต้องเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเตรียมเนื้อหา วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการเรียนรู้ต่างๆ เหมาะสมกับผู้เรียน ครูจึงควรใช้สื่อการสอนเป็นตัวกลางช่วยถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนหรือจากแหล่งเรียนรู้ไปยังผู้เรียน เป็นสิ่งช่วยอธิบายและขยายเนื้อหาบทเรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ทาให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงและถาวรยิ่งขึ้นทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง(ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช, 2545:10)ปัจจุบันแนวคิดตามอุดมคติของการเป็นลูกเสือ กับความจริงที่ปรากฏ ยังไม่สอดคล้องกัน หากกิจการลูกเสือเป็นไปตามอุดมคติ เยาวชนไทยทุกคนได้รับการฝึกอบรม โดยวิธีการของลูกเสืออย่างต่อเนื่อง น่าจะมีส่วนในการพัฒนาให้เยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีใจยึดมั่นในคุณธรรม และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าสืบไป แต่ในความจริงที่เกิดขึ้น เด็กและเยาวชนไทยแทบจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทางลูกเสือ และไม่ได้พัฒนาการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น และจากผลงานวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ พบว่าลูกเสือไม่มีแรงจูงใจในการเรียนการสอนเครื่องหมายวิชาพิเศษ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมลูกเสือไม่ครบตามกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน และครูผู้สอนส่วนมากไม่จัดทาแผนการสอน และสอนไม่เต็มหลักสูตร ลูกเสือ-เนตรนารี ผลการประเมิน ผ่าน
จุดประสงค์ในหลักสูตรในระดับไม่น่าพอใจ อีกทั้งโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการลูกเสือน้อย จึงไม่ สามารถพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้บรรลุจุดประสงค์ได้ (สุพนธ์ อามาตย์, 2539 : 89)
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว ผู้รายงานได้ศึกษาวิเคราะห์และเลือกเนื้อหาที่เป็นปัญหา และมีความสาคัญ อันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้กิจการลูกเสือ จึงมีความสนใจพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

 

  1. เพื่อศึกษาบทเรียนสาเร็จรูปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80 / 80
  2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสาเร็จรูปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 15 ชุด
  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่เรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สมมุติฐานของการค้นคว้า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
บทเรียนสาเร็จรูปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 และค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

การศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้กาหนดขอบเขตในการศึกษารายงาน ดังนี้

1.  ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จานวน 48 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง

2.เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นเนื้อหาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พุทธศักราช 2555 ดังนี้ การปฐมพยาบาล

2.2 การผูกเงื่อนและการผูกแน่น
2.3 การผจญภัย
2.4 แผนที่และเข็มทิศ
2.5 กิจกรรมบุกเบิก
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 15 แผน
2. บทเรียนสาเร็จรูป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 15 ชุด ประกอบด้วย
2.1 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 1 เรื่อง การปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดาและบาดแผล
ถลอก การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟไหม้หรือน้าร้อนลวก
2.2 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 2 เรื่อง การปฐมพยาบาลคนเป็นลม การปฐมพยาบาล
ผู้ที่ข้อต่อเคล็ดหรือแพลง
2.3 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 3 เรื่อง การปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย
2.4 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 4 เรื่อง เงื่อนเชือก เงื่อนพิรอด และเงื่อนขัดสมาธิ
2.5 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 5 เรื่อง เงื่อนกระหวัดไม้ และเงื่อนบ่วงสายธนู
2.6 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 6 เรื่อง เงื่อนตะกรุดเบ็ด และเงื่อนประมง
2.7 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 7 เรื่อง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง และเงื่อนปมตาไก่
2.8 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 8 เรื่อง การผูกประกบ
2.9 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 9 เรื่อง ผูกกากบาท
2.10 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 10 เรื่อง วิชานักผจญภัย
2.11 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 11 เรื่อง วิชานักผจญภัย
5
2.12 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 12 เรื่อง วิชาแผนที่และเข็มทิศ
2.13 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 13 เรื่อง วิชาแผนที่และเข็มทิศ
2.14 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 14 เรื่อง กิจกรรมการบุกเบิก
2.15 บทเรียนสาเร็จรูป ชุดที่ 15 เรื่อง กิจกรรมทางบก ทางน้า และทางอากาศ
3. คู่มือการใช้บทเรียนสาเร็จรูป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้รายงานสร้างขึ้น ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
3.1 คาชี้แจงเกี่ยวกับบทเรียนสาเร็จรูป
3.2 แนวการจัดกิจกรรมโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
3.3 กาหนดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
3.4 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสาเร็จรูป 15 ชุด
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ ที่ผ่านการประเมินค่า ดัชนีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้เชี่ยวชาญ
5. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 8 ด้าน ดังนี้
5.1 ด้านการแสดงความคิดเห็น
5.2 ด้านการให้ความร่วมมือ
5.3 ด้านความเสียสละ
5.4 ด้านการรับฟังความคิดเห็น
5.5 ด้านความมีเหตุผล
5.6 ด้านความสนใจต่อการทางาน
5.7 ด้านความตรงต่อเวลา
5.8 ด้านความรับผิดชอบ
วิธีการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้รายงานได้ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 15 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดเดิมอีกครั้ง
4. ตรวจผลการทดสอบ และนาคะแนนวิเคราะห์โดยทางสถิติต่อไป
5. หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบทเรียนสาเร็จรูป
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียน สรุปได้ ดังนี้
1. ผลการใช้บทเรียนสาเร็จรูป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.21 / 81.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80 / 80
2. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสาเร็จรูปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิภาพเท่ากับ 0.6776 หมายถึง นักเรียนมีทักษะความรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 67.76
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีพฤติกรรมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความเสียสละ ด้านการแสดงความคิดเห็น และนักเรียนมีพฤติกรรมด้านความสนใจต่อการทางานต่าสุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทเรียนสาเร็จรูป ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าจัดทาขึ้น
1. ครูผู้สอนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บทเรียนสาเร็จรูป ให้เข้าใจอย่างชัดเจน จัดเตรียมสื่อการสอนและเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนที่จะสอน
7
2. ครูต้องมีทักษะในการใช้คาถาม กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดพิจารณาหาเหตุผลในทุกขั้นตอน ของการดาเนินการสอน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และได้สรุปความรู้ด้วยตนเอง
3. ก่อนที่จะให้นักเรียนทากิจกรรมทุกครั้ง ครูจะต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวิธีการ
ข้อควรระมัดระวังและเน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด จึงจะเกิดผลดี
4. ครูควรบันทึกปัญหาและข้อสงสัยที่นักเรียนซักถามไว้ เพื่อจะได้นาข้อมูลไปปรับปรุงบทเรียนสาเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าบทเรียนสาเร็จรูปจะผ่านการปรับปรุงมาหลายครั้งแล้วก็ตามแต่อาจมีข้อบกพร่องบางอย่างที่ยังไม่พบ จึงควรติดตามผลการนาไปใช้ในครั้งต่อไป

[download id=”65″]

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*