เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการวิจัย การพัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อรวรรณ พลทัสสะ

อรวรรณ

 

อรวรรณ  พลทัสสะ.  2556.   การพัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิด วิเคราะห์
วิชาชีววิทยา   เรื่อง ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้รูปแบบการสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็น ฐานร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิชาชีววิทยา เรื่อง ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใชปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ปีการศึกษา 2555   จำนวน  37  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 เล่ม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินทักษะกระบวนการ แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาค่าประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย E1/ E2 ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยสถิติ t-test  (t-test  Depentdense)

ผลการวิจัย
1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาชีววิทยา เรื่อง ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   84.27/81.80  ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  ดังนี้
2.1 ด้านความรู้ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 49.08 คิดเป็นร้อยละ 81.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  คือร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีคะแนนสูงสุด เท่ากับ 56 คะแนน และมีคะแนนต่ำสุด เท่ากับ 43 คะแนน  จากผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่า   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
2.2 ด้านทักษะกระบวนการ  พบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 37 คน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และมีร้อยละคะแนนเฉลี่ยของทักษะกระบวนการ ทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 84.46
2.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 37 คน มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้
3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียน วิชาชีววิทยา เรื่อง ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์    มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01  และมีคะแนนเฉลี่ย 29.43  คิดเป็นร้อยละ 73.58

[download id=”64″]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*