เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง เรียงถ้อยร้อยวรรณกรรม รหัสวิชา ท21102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง เรียงถ้อยร้อยวรรณกรรม

รหัสวิชา ท21102  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา            นางสาววัชรีพร  แดงทน

ปีที่ศึกษา              2555

                                                                                 บทคัดย่อ

      รายงานการใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย  เรื่องเรียงถ้อยร้อยวรรณกรรม มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องเรียงถ้อยร้อยวรรณกรรม

ประชากรที่ใช้ศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ปีการศึกษา 2555  จำนวน 250  คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย รหัส ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) ชุดการสอนวิชาภาษาไทย  เรื่องเรียงถ้อยร้อยวรรณกรรม        3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ     4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2555  จำนวน  55  คน  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sample)

สถิติที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  การหาค่าเฉลี่ย  ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์คือ  E1/E2   ได้กำหนด  E1/E2  เกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ที่ 80/80  การหาค่าร้อยละ  และการหาค่า  t  (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1.  ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องเรียงถ้อยร้อยวรรณกรรม รหัสวิชา ท21102 มีประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ  81.09/81.03  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  80/80

2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องเรียงถ้อยร้อยวรรณกรรม มีค่าเท่ากับ  0.6941

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  โดยใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องเรียงถ้อยร้อยวรรณกรรม  คะแนนที มีค่า 90.51 สูงกว่าค่าทีในตาราง  แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนวิชาภาษาไทย  เรื่องเรียงถ้อยร้อยวรรณกรรม  รหัสวิชา ท21102 ในด้านความเหมาะสมและชัดเจนของเนื้อหา    ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  ด้านการใช้ภาษาในชุดการสอน  ด้านการจัดพิมพ์และรูปแบบของเอกสาร ด้านความสะดวกในการนำเอกสารไปใช้ และ ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก ทุกด้าน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*